Aviz juridic

Prezentele condiții generale reglementează utilizarea și accesul la serviciul de Internet din cadrul SPEEDIER, un proiect care a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de finanțare nr. 847034, la următoarea adresă electronică: www.SPEEDIERproject.eu

1.- Utilizarea acestui site web:

Funcționarea Site-ului Web: www.SPEEDIERproject.eu este reglementată în prezentele Condiții generale care sunt disponibile Utilizatorului, având obiectivul principal de a informa despre serviciile sale și cu privire la consorțiul responsabil pentru proiect. Utilizarea Site-ului Web atribuie statutul de Utilizator și implică acceptarea deplină de către Utilizator a tuturor Condițiilor de utilizare a Site-ului Web în vigoare atunci când acesta îl accesează. În consecință, dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare dintre condițiile prevăzute în prezentul document, Utilizatorul nu ar trebui să utilizeze acest Site Web.

În mod similar, Utilizatorul se angajează să nu utilizeze informațiile publicate pe Site-ul Web, pentru scopuri sau acțiuni ilegale, contrar conținutului prezentelor Condiții generale, care ar putea aduce prejudicii drepturilor sau intereselor terților sau care ar putea afectaface inutil, supraîncărca, deteriora Site-ul Web sau informațiile furnizate în acesta sau împiedica folosința sau utilizarea normală a Site-ului Web de către alți utilizatori.

Utilizatorul se abține să obțină informații, mesaje, grafică, schițe, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, software și, în general, orice clasă de materiale accesibile prin intermediul Site-ului Web sau al serviciilor sale, folosind alte mijloace decât cele care au fost puse la dispoziția sa, sau, în general, cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet.

2.- Dreptul de a modifica Site-ul Web, dreptul de a restricționa accesul la Site-ul Web și dreptul de a suspenda funcționarea acestuia:

SPEEDIER își rezervă dreptul de a modifica aspectul sau configurația Site-ului Web în orice moment, fără preaviz, și, de asemenea, informațiile, serviciile, prezentele Condiții de utilizare a Site-ului Web sau orice alte condiții generale sau specifice, instrucțiuni sau avize aplicabile. Aceste modificări vor avea rolul de a îmbunătăți serviciile Utilizatorului, în conformitate cu tendințele pieței. În plus, SPEEDIER își rezervă dreptul de a suspenda, a întrerupe sau a lăsa Site-ul Web nefuncțional sau de a restricționa accesul la acesta, parțial sau complet, individual sau colectiv, temporar sau definitiv, în orice moment.

3.- Modulele cookie pentru navigare pe Internet:

Furnizorul de servicii pentru Site-ul Web SPEEDIER folosește module cookie doar pentru a facilita navigarea utilizatorului pe Site-ul Web. Acestea nu vor fi folosite în niciun caz pentru colectarea datelor cu caracter personal. Modulele cookie sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți navigarea pe Site-ul Web și pentru a reduce timpul de descărcare a elementelor Web.

Cu toate acestea, în cazul în care Utilizatorul nu dorește să utilizeze modulele cookie, acesta poate retrage utilizarea modulelor cookie de sistem din opțiunile browser-ului său Web. De asemenea, aceste fișiere pot fi șterse fără a afecta calitatea Site-ului Web, iar unicul efect al acestei configurații este faptul că Site-ul Web va necesita mai mult timp pentru a descărca, deoarece fișierele nu se vor afla în memoria cache a Utilizatorului.

4.- Accesul la Site-ului Web și utilizarea acestuia sunt gratuite:

Furnizarea serviciului de Site Web către Utilizator este gratuită și nu necesită abonament sau înregistrare prealabilă. Identificarea Utilizatorului este necesară numai în următoarele situații: când Utilizatorul ne solicită mai multe informații cu privire la un aspect care îl interesează, acesta ne trimite un e-mail pentru a ne contacta, dorește să acceseze imaginile publicate disponibile la biblioteca noastră sau ne solicită să îi trimitem comunicate de presă sau buletine de știri.

Înregistrarea și identificarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi guvernate de indicațiile din secțiunea a zecea: Politica de confidențialitate și de protejare a confidențialității informațiilor cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în mod liber și voluntar.

5.- Linkuri:

Site-ul Web poate oferi, uneori, Utilizatorului dispozitive de legătură tehnică (linkuri, bannere sau butoane), directoare și instrumente de căutare care permit utilizatorilor să acceseze site-uri web care aparțin și/sau sunt gestionate de terți. SPEEDIER nu oferă sau nu comercializează pe cont propriu sau prin intermediul unor terți serviciile disponibile pe site-urile asociate sau nu controlează, nu supraveghează sau nu aprobă produsele, serviciile, conținutul, informațiile, datele, fișierele și orice altă clasă de materiale din aceste site-uri asociate.

Prin urmare, SPEEDIER își declină orice responsabilitate cu privire la informațiile care nu intră în sfera acestui Site Web și care nu sunt gestionate direct de SPEEDIER.

Dacă utilizatorul dorește să stabilească un link sau să realizeze orice acțiune similară cu privire la Site-ul Web, această acțiune trebuie autorizată în prealabil de SPEEDIER. Orice altă utilizare, cesionare către terți, comunicare și dezvăluire a Conținutului public sau privat, integral sau parțial, sunt interzise. SPEEDIER își rezervă dreptul de a iniția acțiunile în justiție, civile și penale, necesare pentru a impune respectarea acestei clauze și pentru a solicita despăgubiri.

6.- Drepturi de proprietate intelectuală și industrială:

Utilizatorul recunoaște și acceptă că toate drepturile de Proprietate industrială și intelectuală asupra conținutului și/sau a oricăror alte elemente incluse în Site-ul Web (inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, logotipuri, denumiri comerciale, texte, imagini, grafică, design, sunet, baze de date, software, diagrame, prezentări, aspect vizual și funcțional, materiale audio și video) reprezintă proprietatea SPEEDIER, și/sau a terților. În niciun caz, accesul la Site-ul Web nu implică din partea SPEEDIER și/sau a terților care dețin conținutul Site-ului Web niciun fel de renunțare, transmitere, licențiere sau cedarea totală sau parțială a acestor drepturi, cu excepția unor prevederi contrare stabilite în mod expres.

7.- Excluderea garanțiilor și a responsabilității:

7.1.- Cu privire la funcționarea Site-ului Web

SPEEDIER nu garantează disponibilitatea și continuitatea funcționării Site-ului Web și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru daune sau pierderi care ar putea rezulta din (i) lipsa disponibilității sau accesibilității Site-ului Web sau a celorlalte site-uri cu care s-a stabilit un Link; (ii) întreruperea funcționării Site-ului Web sau defecțiuni ale computerului, defecțiuni telefonice, deconectări, întârzieri sau blocări cauzate de deficiențe sau de supraîncărcări ale liniilor telefonice, în sistemul de Internet sau în alte sisteme electronice produse pe parcursul funcționării acestuia; (iii) lipsa de adecvare a Site-ului Web pentru nevoile specifice ale Utilizatorilor și (iv) alte daune care ar putea fi cauzate de terți prin intromisiuni sau hackeri în afara controlului SPEEDIER.

SPEEDIER nu garantează absența virușilor sau a oricăror altor elemente introduse de terți pe Site-ul Web, care pot produce modificări în sistemele fizice sau logice ale Utilizatorilor sau în documentele și fișierele electronice stocate în sistemele acestora și nu va fi în niciun caz responsabilă pentru daunele sau pierderile care ar putea fi cauzate de prezența virușilor, a software-ului rău intenționat sau a altor elemente care ar putea produce modificări în sistemele fizice sau logice, în documentele electronice sau în fișierele Utilizatorului.

Cu toate acestea, SPEEDIER implementează diverse măsuri de protecție pentru a proteja Site-ul Web și conținutul împotriva hackerilor. Totuși, aceasta nu garantează protecția împotriva utilizării neautorizate de către terți pentru a accesa tipul de utilizare a Site-ului Web de către Utilizator sau condițiile, caracteristicile și împrejurările în care respectiva utilizare se realizează. În consecință, SPEEDIER nu va fi în niciun caz responsabilă pentru daunele sau pierderile rezultate din acest acces neautorizat.

7.2.- Cu privire la utilizarea Site-ului Web

SPEEDIER nu va fi în niciun caz responsabilă pentru folosirea de către utilizatori și/sau terți a Site-ului Web sau pentru orice daune care decurg din aceasta.

7.3.- Cu privire la Conținut

Conținutul Site-ului Web este proprietatea exclusivă a SPEEDIER și este pus la dispoziție de aceasta cu bună credință și la cele mai înalte standarde profesionale de calitate. Cu toate acestea, SPEEDIER își declină orice fel de răspundere pentru daunele de orice natură care ar putea decurge din lipsa de veridicitate, acuratețe și/sau relevanță actuală a conținutului Site-ului Web.

8.- Nulitatea parțială:

În cazul în care oricare dintre prezentele condiții generale este declarată nulă, nevalabilă sau ineficace, aceasta nu afectează valabilitatea sau eficacitatea celorlalte clauze, care vor continua să fie obligatorii între părți. Renunțarea oricărei părți de a cere respectarea la un moment dat a oricăreia dintre condițiile prevăzute în prezentul document nu implică o renunțare generală la respectarea celorlalte condiții și nici nu generează un drept dobândit pentru cealaltă parte.

9.- Legea aplicabilă și jurisdicția:

Furnizarea serviciului Site-ului Web și condițiile actuale de utilizare a Site-ului Web sunt reglementate de legislația aplicabilă pe teritoriul Uniunii Europene și în special de reglementările legale din Spania aplicabile societății informaționale și serviciilor de comerț electronic și de legislația din Spania privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru orice dezacord cu privire la executarea, interpretarea, îndeplinirea prezentelor condiții sau în relațiile dintre Utilizator și SPEEDIER, ambele părți renunță în mod expres la orice alte privilegii care le pot reveni și acceptă să se supună jurisdicției și competenței exclusive a instanțelor și tribunalelor din Madrid (Spania).

10.- Politica de confidențialitate și de protejare a confidențialității informațiilor cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în mod liber și voluntar:

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, SPEEDIER stabilește modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal furnizate de utilizator pe Site-ul Web.

10.1- Identificarea Managerului de fișiere și a destinatarilor informațiilor

 • SPEEDIER
 • Ne puteți contacta la adresa info@Speedierproject.eu

La SPEEDIER, luăm în serios confidențialitatea și dorim să înțelegeți practicile noastre referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor. Prezenta declarație de confidențialitate explică modul în care facem acest lucru.

10.2 – Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal colectate de SPEEDIER pe formularele și canalele de contact de pe Site-ul Web au următoarele scopuri:

 • CONTACT: Datele de identificare colectate prin acest formular sunt în scopul furnizării serviciului și consultanței solicitate în comunicarea realizată de Utilizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele detaliate mai sus va necesita acordul prealabil expres al Utilizatorului în fiecare caz în parte.

SPEEDIER își rezervă dreptul de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal, astfel cum este impus prin lege sau când consideră că dezvăluirea acestora este necesară pentru protejarea drepturilor sale și/sau pentru a respecta cerințele unei proceduri juridice, hotărâri judecătorești, solicitări a organismului de reglementare sau ale oricărei alte proceduri juridice cu efecte asupra SPEEDIER.

10.3 – Temeiul legal

Prelucrarea datelor Utilizatorului pentru diferitele scopuri prevăzute în secțiunea anterioară se bazează pe acordul pe care SPEEDIER îl solicită Utilizatorului; în niciun caz, retragerea acestui consimțământ nu va restricționa executarea contractului de achiziție a produsului.

10.4 – Securitatea datelor

După ce SPEEDIER intră în posesia datelor Utilizatorului, aceasta va aplica măsurile de securitate corespunzătoare pentru a evita accesul neautorizat, utilizarea sau dezvăluirea necorespunzătoare, modificările neautorizate, distrugerea ilegală sau pierderea accidentală.

10.5 – Comunicarea datelor către Terți

SPEEDIER nu va comunica date cu caracter personal companiilor terțe, cu excepția companiilor consorțiului, sau în cazurile de obligație legală sau cu acordul persoanei vizate.

În cazul în care posibilitatea de a transfera datele dvs. este avută în vedere în alte împrejurări, SPEEDIER va solicita acordul expres al Utilizatorului.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, SPEEDIER vă informează că furnizarea unora dintre serviciile și/sau produsele sale necesită stocarea datelor dvs. în sistemele aparținând SPEEDIER sau terților și accesul la datele dvs. de către SPEEDIER sau terți se vor efectua cu angajamentul SPEEDIER de a respecta integral legislația aplicabilă. În acest sens, SPEEDIER vă informează că va încredința terților gestionarea anumitor funcțiuni, precum întreținerea sistemelor informatice și servicii de management și audit.

10.7 – Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal colectate prin formularele și canalele de contact de pe Site-ul Web vor fi păstrate în următoarele condiții:

 • CONTACT: SPEEDIER va păstra informațiile furnizate până la rezolvarea solicitării și, în orice caz, timp de maxim douăsprezece luni, cu excepția cazului în care se face o altă solicitare sau utilizatorul se înregistrează pentru serviciile noastre. După aceea, datele vor deveni anonime sau vor fi șterse.

10.8 – Drepturi

În orice moment, Utilizatorul își poate modifica preferințele de comunicare și își poate exercita următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces, care îi permite Utilizatorului să își consulte datele cu caracter personal.
 • Dreptul de rectificare, care îi permite Utilizatorului să își modifice datele cu caracter personal, atunci când acestea sunt inexacte.
 • Dreptul de ștergere, care îi permite Utilizatorului să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal asociate cu serviciul.
 • Dreptul de a obiecta, care îi permite Utilizatorului să solicite ca datele sale cu caracter personal să nu fie prelucrate.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării, care îi permite Utilizatorului să solicite ca datele sale să fie restricționate de la prelucrare în următoarele cazuri:
  • În timp ce Utilizatorul contestă exactitatea datelor sale.
  • Când prelucrarea este ilegală, dar Utilizatorul se opune ștergerii datelor sale.
  • Când SPEEDIER nu are nevoie să prelucreze datele Utilizatorului, dar Utilizatorul are nevoie de aceste date pentru exercitarea sau apărarea drepturilor sale legale.
  • Când Utilizatorul se opune prelucrării datelor sale în conformitate cu un interes legitim al SPEEDIER, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Utilizatorului.
 • Dreptul de portabilitate, care îi permite Utilizatorului să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat în format electronic, precum și să transmită aceste date unei alte entități.
 • Dreptul de retragere a consimțământului, care îi oferă Utilizatorului dreptul de a retrage consimțământul pe care l-a acordat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în orice moment și prin oricare dintre canalele indicate mai jos, fără a afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de retragere.

Utilizatorul poate exercita aceste drepturi prin orice mijloace, cu condiția ca trimiterea și primirea solicitării sale să poată fi confirmate în mod fiabil, iar solicitarea să fie trimisă către SPEEDIER folosind informațiile de contact incluse la începutul prezentei politici de confidențialitate, cu referința „Protecția datelor”. Solicitarea trebuie să conțină următoarele: numele, prenumele, o copie a documentului dvs. de identitate național, cererea care specifică solicitarea dvs. și adresa pentru primirea notificărilor.

10.5 – Contactați SPEEDIER

SPEEDIER va face tot posibilul să se asigure că informațiile sunt mereu actualizate. Cu toate acestea, calitatea datelor este responsabilitatea proprietarului, iar în cazul în care există o modificare a datelor Utilizatorului pe web, acesta va anunța Managerul de fișiere, care nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care orice modificare a datelor nu reușește să fie adusă în atenția SPEEDIER.